Algemene voorwaarden

Algemeen

A.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Site Hosting, hierna te noemen SH. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn pas tot stand gekomen na schriftelijk verzoek en aanvaarding.
A.2 Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts als, en uitsluitend voor het gedeelte dat, deze door SH zijn aanvaard.

Overeenkomsten

O.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en worden automatisch verlengd.
O.2 Betalingen dienen voor de aanvang van de periode bij SH binnen zijn.
O.3 Wanneer de betaling niet tijdig binnen is, is SH gerechtigd per onmiddellijk de dienstverlening op te schorten, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Gebruiker is zonder verdere sommatie of ingebrekestelling in gebreke bij een overschrijding van de betalingstermijn met tenminste 14 dagen. Gebruiker is dan over het gehele bedrag de wettelijke rente verschuldigd, doch minimaal 1% per maand.
O.4 Opzeggingen dienen steeds minimaal 1 volle kalendermaand voor de beeindiging van de abonnementsperiode plaats te vinden. Restitutie van gelden, wanneer u tussentijds besluit geen gebruik meer te maken van onze diensten, zal niet kunnen plaatsvinden.
O.5 SH is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze zullen steeds minimaal twee maanden van te voren kenbaar worden gemaakt door publicatie op de site van SH
O.6 SH behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Voorwaarden

V.1 Gebruiker zal gebruik maken van de faciliteiten van SH op een wijze die op geen enkele wijze in strijd is met de Nederlandse en Amerikaanse wetgeving.
V.2 SH kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, zoals stroomuitval, calamiteiten, zowel technische als natuurlijke.
V.3 Gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de presentatie van zijn website, ook indien hij deze terbeschikking heeft gesteld aan derden.
V.4 Hoewel SH elke moeite zal getroosten voor client om iedere vorm van data te beschermen en dagelijks een backup te maken, kan zij nimmer aansprakelijk worden gesteld door verlies van deze data. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een eigen backup.
V.5 Gebruiker verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op onder meer copyright/trademark/patentrecht, alsmede dat de inhoud geen geweld, pornografische afbeeldingen, discriminerende uitlatingen, blasfemische uitingen, uitingen tegen de staat en/of computervirussen zal bevatten.
V.6 Iedere vorm van SPAM (ongeadresseerde en/of ongevraagde bulk email) is ten strengste verboden. SH is gerechtigd bij constatering van overtreding hiervan de faciliteiten te beeindigen.
V.7 Gebruiker is verantwoordelijk om zelf zijn verbruik in de gaten te houden. Hiervoor worden verschillende tools aangeboden waaronder, doch niet uitsluitend: Plesk, automatische emails.

Gegevens verwerking

SH zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening
persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en SH als verwerker.

G.1 SH verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door SH gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.

G.2 SH is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits SH ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op SH rusten. SH blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

G.3 SH zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant SH tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

G.4 SH treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

G.5 SH zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
(i) het datalek;
(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
(v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers,
e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
(vi) de technische maatregelen die door SH zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

SH verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. Klant is verplicht om SH actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor SH aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

G.6 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent SH hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat klant SH daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door klant aangegeven persoonsgegevens, voor zover klant geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van SH.

G.7 SH maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle persoonsgegevens.

G.8 SH verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en
na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. SH garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

G.9 De verplichtingen van SH duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover SH nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal SH de aan haar verstrekt persoonsgegevens vernietigen. SH kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Diversen

D.1 Naast deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, de voorwaarden die gelden voor de desbetreffende domeinextensie, zoals die door de respectievelijke uitgevende instanties opgesteld zijn. Voor een .nl-registratie is dit bijv. de Stichting Domeinregistratie Nederland, voor een .com/.org/.net-registratie is dit InterNIC.